Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby

Ekeby bruk
752 63 Uppsala

Expedition

Ekeby bruk
752 63 Uppsala

Enhetsrektor

Tommy Persson

Enhetsrektor för Uppsala yrkesgymnasium

Programrektor

Lena Salin

programrektor för sprint

Programrektor

Mattias Landén

Programrektor för:
Hotell- och turismprogrammet HT
Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL
Introduktionsprogram IM
Gymnasial lärlingsutbildning LG

Skoladministratör

Lisbeth Dahlin

Sjukanmälan, reception och personalärenden.

Skolsamordnare

Elisabeth Ingelsson

Skolsamordnare, schemaläggning, IT

Studie- och yrkesvägledare SYV

Madeleine Engström

 

Ansvarig för: Hotell- och turism (HT), Restaurang- och livsmedel (RL), Lärlingsutbildningen (LG) och yrkesintroduktion (IM)

Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Kurator

Ghazale Barjasteh Delforooz

HT, RL, EL, IMKOK, IMHT, Lärling och SPRINT
Skolkurator ansvarar för att hjälpa elever i psykosociala frågor och arbetar i första hand förebyggande. Skolkurator samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor runt eleven.

Skolsköterska

Sabrina Österman Pauksens

HT, RL, IMKOK, IMHT, Lärling och SPRINT

Skolsköterska ansvarar för den medicinska kompetensen på skolan. Alla elever som börjar gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska. 
Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov. På SPRINT genomförs vaccinationer av skolsköterskan. Via skolsköterskan kan elev boka tid med skolläkare.

Skolpsykolog

Ivonne Brunåker Stevens

Skolpsykologen erbjuder elever samtalskontakt och kan efter bedömning vidareremittera elever till andra instanser. Vidare så kan skolpsykologen erbjuda handledning och konsultation till pedagogisk personal, vissa fortbildningsinsatser samt vara behjälplig vid utredningar.
Psykolog finns också för gymnasieungdomar att tillgå på Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången.

Tid kan bokas via skolskolsköterska eller kurator, men elev eller vårdnadshavare kan också själva ta kontakt med mottagningen.

Koordinator

Viktoria Landén

Elevassistent

Elin Hagström

IT-tekniker

Hans Blanck

Tvätt, inköp och skolmatsansvarig

Kerstin Ahlstrand

Elevhälsosamordnare

Arvid Jägersson

Elevhälsosamordnaren har det övergripande ansvaret för hanteringen av elevers närvaro/frånvaro och elevers rätt till studiemedel från CSN. Samordnare ansvarar också för rutiner och styrdokument knutna till elevhälsans arbete.

Bibliotekarie

Mikael Eklund

Butiksledare/Butik

Sabina Kryger Salestedt

Restaurang Ekeby

Bordsbokning

OBS Det går ej att boka bord via röstbrevlåda. 

Elevmatsalen

Emelie Eklund och Annika Hedman

Vaktmästare/intendent

Peyman Abdali

Varumottagningen

Kerstin Selin

Kontakta oss

butik / lokalvård
Jessica Pehrson

butiksansvarig / lokalvård

Lilian Pehrson
Uppdaterad:

Andra sidor under: Uppsala yrkesgymnasium Ekeby