Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Programrektorer

Programrektor ansvarar för, och arbetar med, det dagliga elevhälsoarbetet. Programrektor leder elevhälsoteamen, elevhälsoträffar och elevhälsomöten och ansvarar för dokumentering på delegering från rektor.

Magnus Holt
Naturbruksprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet och Yrkesintroduktion bygg
018-727 96 04
072-574 80 21
magnus.holt@uppsala.se

Anna-Karin Oterhals
Naturbruksprogrammet, Introduktionsprogram NB, Individuellt alternativ
076-695 26 55
anna-karin.oterhals@uppsala.se

Lena Sahlin
Fordons- och transportprogrammet, Yrkesintroduktion fordon, Språkintroduktion (SPRINT) och Yrkesintroduktion naturbruk
018-727 96 40
lena.sahlin@uppsala.se

 

Elevhälsosamordnare

Elevhälsosamordnaren har det övergripande ansvaret för hanteringen av elevers närvaro/frånvaro och elevers rätt till studiemedel från CSN. Samordnare ansvarar också för rutiner och styrdokument knutna till elevhälsans arbete.

Arvid Jägersson
072-222 87 24
arvid.jagersson@uppsala.se

Kuratorer

Skolkurator ansvarar för att hjälpa elever i psykosociala frågor och arbetar i första hand förebyggande. Skolkurator samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor runt eleven.

Jonas Ruud
Fordons- och transportprogrammet, Yrkesintroduktion fordon och Språkintroduktion (SPRINT)
073-809 18 64
jonas.ruud@uppsala.se

Linn Brandelius
Naturbruksprogrammet, Yrkesintroduktion naturbruk, El och VF.
072-582 02 20
linn.brandelius@uppsala.se

Skolsköterska

Skolsköterska ansvarar för den medicinska kompetensen på skolan. Alla elever som börjar gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska.
Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov. På SPRINT genomförs vaccinationer av skolsköterskan. Via skolsköterskan kan elev boka tid med skolläkare.

Maria Löf
Fordons- och transportprogrammet, Yrkesintroduktion fordon, Språkintroduktion (SPRINT), Naturbruksprogrammet, Yrkesintroduktion naturbruk
maria.lof@uppsala.se

 

Skolpsykolog

Erbjuder elever samtalskontakt och kan efter bedömning vidareremittera elever till andra instanser. Vidare så kan skolpsykologen erbjuda handledning och konsultation till pedagogisk personal, vissa fortbildningsinsatser samt vara behjälplig vid utredningar.
Psykolog finns också för gymnasieungdomar att tillgå på Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången.

Tid kan bokas via skolskolsköterska eller kurator, men elev eller vårdnadshavare kan också själva ta kontakt med mottagningen.

Skolpsykolog
Ivonne Brunåker Stevens

Ivonne.brunaker-stevens@uppsala.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Petra Smith
Naturbruksprogrammet
Introduktionsprogram NB
Individuellt alternativ
018 - 727 28 27 
petra.smith@uppsala.se

Linnea Hedman
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Introduktionsprogram BA och VF
018 - 727 96 69
Linnea.hedman@uppsala.se

Sabina Bergström
Fordon- och transportprogrammet
Introduktionsprogram FT
018 - 727 17 13
Sabina.bergstrom@uppsala.se

Specialpedagog/speciallärare

Elever i behov av särskilt stöd kan få stöttning av specialpedagog eller speciallärare på olika sätt; genom direkt undervisning individuellt eller i mindre grupp, hjälp med planering och strukturering av studierna, genom att erbjudas en anpassad studiemiljö och provsituation samt lämpliga kompensatoriska hjälpmedel.

Anna Rollgard
Fordons- och transportprogrammet, Yrkesintroduktion fordon och Yrkesintroduktion naturbruk
018- 727 96 51 
anna.rollgard@skola.uppsala.se

Ulla Nestor
Naturbruksprogrammet
ulla.nestor@skola.uppsala.se

Eva Stridsman
Bygg och anläggningsprogrammet
eva.stridsman@skola.uppsala.se

Ann-Charlotte Söderqvist
Yrkesintroduktion bygg
ann-charlotte.soderqvist2@skola.uppsala.se 

Annie Karlsson
Fordonsprogrammet
annie.karlsson@skola.uppsala.se

Uppdaterad: