Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Programförkortningar som används här på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram (det står även en till programförkortning bakom som beskriver vilket program som avses, t ex IMBA, IMFT och IMNB)
  • IND = Individuella alternativet
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet

Programrektorer

Programrektor ansvarar för, och arbetar med, det dagliga elevhälsoarbetet. Programrektor leder elevhälsoteamen, elevhälsoträffar och elevhälsomöten och ansvarar för dokumentering på delegering från rektor.

Magnus Holt

tjl. Programrektor
BA, EE, IMBA, IMVF, VF

Max Michael

tf. Programrektor
FT, IMFT

Anna-Karin Oterhals

Programrektor
IMNB, IND, NB

Elevhälsosamordnare

Elevhälsosamordnaren har det övergripande ansvaret för hanteringen av elevers närvaro/frånvaro och elevers rätt till studiemedel från CSN. Samordnare ansvarar också för rutiner och styrdokument knutna till elevhälsans arbete.

Arvid Jägersson

Elevhälsosamordnare
.

Kuratorer

Skolkurator ansvarar för att hjälpa elever i psykosociala frågor och arbetar i första hand förebyggande. Skolkurator samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor runt eleven.

Linn Brandelius

Kurator
EE, IMNB, NB, VF

Jonas Ruud

Kurator
FT, IMFT, SPRINT

Skolsköterska

Skolsköterska ansvarar för den medicinska kompetensen på skolan. Alla elever som börjar gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska. Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov. På SPRINT genomförs vaccinationer av skolsköterskan. Via skolsköterskan kan elev boka tid med skolläkare.

Maria Löf

Skolsköterska
Sitter i "Vita Huset"

Skolpsykolog

Erbjuder elever samtalskontakt och kan efter bedömning vidareremittera elever till andra instanser. Vidare så kan skolpsykologen erbjuda handledning och konsultation till pedagogisk personal, vissa fortbildningsinsatser samt vara behjälplig vid utredningar.

Psykolog finns också för gymnasieungdomar att tillgå på Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången.

Tid kan bokas via skolskolsköterska eller kurator, men elev eller vårdnadshavare kan också själva ta kontakt med mottagningen.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Sabina Bergström

Studie- och yrkesvägledare
FT, IMFT

Linnéa Nordenås

Studie- och yrkesvägledare
BA, EE, IMBA, IMVF, VF

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
IMNB, IND, NB

Specialpedagog/speciallärare

Elever i behov av särskilt stöd kan få stöttning av specialpedagog eller speciallärare på olika sätt; genom direkt undervisning individuellt eller i mindre grupp, hjälp med planering och strukturering av studierna, genom att erbjudas en anpassad studiemiljö och provsituation samt lämpliga kompensatoriska hjälpmedel.

Annie Karlsson (ANK)

Speciallärare & Lärare FT
SH, RE, HI

Ulla Nestor (UNE)

Vik. Speciallärare NB
Ämne:

Anna Rollgard (ARO)

Speciallärare & Förstelärare IMNB
MA, SV, Idrott

Eva Stridsman (EVS)

Speciallärare BA, EE, VF
Lärare MA
Uppdaterad: