Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Programförkortningar som används här på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram (det står även en till programförkortning bakom som beskriver vilket program som avses, t ex IMBA, IMFT och IMNB)
  • IND = Individuella alternativet
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet

Programrektorer

Programrektor ansvarar för, och arbetar med, det dagliga elevhälsoarbetet. Programrektor leder elevhälsoteamen, elevhälsoträffar och elevhälsomöten och ansvarar för dokumentering på delegering från rektor.

Stefan Bergström

tf. Programrektor
BA, IMBA, IMVF, VF

Helene Hålldin

Programrektor
EE, FT

Anna-Karin Oterhals

Programrektor
IMNB, IND, NB

Kuratorer

Skolkurator ansvarar för att hjälpa elever i psykosociala frågor och arbetar i första hand förebyggande. Skolkurator samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor runt eleven.

Carolina Bohlin

Vikarierande kurator
BA, EE, IMNB, NB, VF

Linn Brandelius

Kurator
Tjänstledig

Jonas Ruud

Kurator
FT, IMFT, SPRINT

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Till skolsköterskan kan du vända dig för rådgivning i hälsofrågor. Skolsköterskan ansvarar för den medicinska kompetensen på skolan. Alla elever som börjar gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska. Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov.

Skolsköterskan har Drop-in mottagning, är skolsköterskan inte på plats så framkommer det på skylten utanför dörren. Maila eller ring.

Bra länkar:
Spången - Ungdomspsykiatriska mottagningen
BUP - Barn och Ungdomspsykiatrin
1177 - Sjukvårdsupplysning

Maria Löf

Skolsköterska
Mottagning i "Vita Huset"

Skolpsykolog

Erbjuder elever samtalskontakt och kan efter bedömning vidareremittera elever till andra instanser. Vidare så kan skolpsykologen erbjuda handledning och konsultation till pedagogisk personal, vissa fortbildningsinsatser samt vara behjälplig vid utredningar.

Psykolog finns också för gymnasieungdomar att tillgå på Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången.

Tid kan bokas via skolskolsköterska eller kurator, men elev eller vårdnadshavare kan också själva ta kontakt med mottagningen.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Sabina Bergström

Studie- och yrkesvägledare
FT, IMFT, vik EE

Linnéa Nordenås

Studie- och yrkesvägledare
Föräldraledig

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
IMNB, IND, NB

Pernilla Öhman

Studie- och yrkesvägledare
Vik. BA, IMBA, IMVF, VF

Specialpedagog/speciallärare

Elever i behov av särskilt stöd kan få stöttning av specialpedagog eller speciallärare på olika sätt; genom direkt undervisning individuellt eller i mindre grupp, hjälp med planering och strukturering av studierna, genom att erbjudas en anpassad studiemiljö och provsituation samt lämpliga kompensatoriska hjälpmedel.

Annie Karlsson (ANK)

Speciallärare & Lärare FT
SH, RE, HI

Ulla Nestor (UNE)

Vik. Speciallärare NB
Ämne:

Anna Rollgard (ARO)

Speciallärare & Förstelärare IMNB
MA, SV, Idrott

Eva Stridsman (EVS)

Speciallärare BA, EE, VF
Lärare MA
Uppdaterad: