Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Kontaktuppgifter till elevhälsan hittar du nedan

Programrektorer

Programrektor ansvarar för, och arbetar med, det dagliga elevhälsoarbetet. Leder elevhälsoteamen, elevhälsoträffar och elevhälsomöten. Ansvarar för dokumentering på delegering från rektor.

Lena Sahlin
Fordon- och transportprogrammet, IMYRK Fordon, SPRINT och IMYRK Naturbruk
018- 727 96 53
073- 600 91 92
lena.sahlin@uppsala.se

Magnus Holt
Naturbruksprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet och IMYRK Bygg
018-727 96 04
072-574 80 21
magnus.holt@uppsala.se

Elevhälsosamordnare

Elevhälsoamordnare på Uppsala yrkesgymnasium fungerar som en länk mellan de åtta elevhälsoteamen. Samordnaren har det övergripande ansvaret för hanteringen av elevers frånvaro och ansvarar också för rutiner som exempelvis elevhälsoplanen, planen mot diskriminering och kränkande behandling samt Uppsala yrkesgymnasiums systematiska kvalitetarbete för elevhälsan.

Arvid Jägersson
072-222 87 24
arvid.jagersson@uppsala.se

Kuratorer

Skolkurator ansvarar för att hjälpa elever i psykosociala frågor och arbetar i första hand förebyggande. Skolkurator samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor runt eleven.

Jonas Ruud
Fordon- och transportprogrammet, IMYRK Fordon och SPRINT
Startar i september.

Linn Brandelius
Naturbruksprogrammet, IMYRK Naturbruk, Bygg- och anläggningsprogrammet samt IMYRK Bygg

Skolsköterska

Skolsköterska ansvarar för den medicinska kompetensen på skolan. Alla elever som börjar gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska.
Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov. På SPRINT genomförs vaccinationer av skolsköterskan. Via skolsköterskan kan elev boka tid med skolläkare.

Margaretha Lundqvist
Fordon- och transportprogrammet, IMYRK Fordon, SPRINT, Naturbruksprogrammet, IMYRK Naturbruk
018 – 727 97 48
margaretha.lundqvist@uppsala.se

Sabrina Österman-Pauksens
Bygg- och anläggningsprogrammet och IMYRK Bygg
018 – 17 99 19
sabrina.osterman-pauksens@uppsala.se

Skolpsykolog

Erbjuder elever samtalskontakt och efter bedömning vidareremittera elever till andra instanser. Vidare så kan skolpsykologen erbjuda handledning och konsultation till pedagogisk personal, vissa fortbildningsinsatser samt vara behjälplig vid utredningar.
Psykolog finns också för gymnasieungdomar att tillgå på Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången.

Tid kan bokas via skolskolsköterska, men elev eller vårdnadshavare kan också själva ta kontakt med mottagningen.

Skolpsykolog
Måns Nilsson
mans.nilsson@uppsala.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Petra Smith
Fordon- och transportprogrammet, IMYRK Fordon, IMYRK Naturbruk samt SPRINT
018-727 96 49
petra.smith@uppsala.se

Linnea Hedman
Naturbruksprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet samt IMYRK Bygg
018-727 96 07
Linnea.hedman@uppsala.se

Specialpedagog/speciallärare

Elever i behov av särskilt stöd kan få stöttning av specialpedagogerna på olika sätt; genom direkt undervisning individuellt eller i mindre grupp, hjälp med planering och strukturering av studierna, genom att erbjudas en anpassad studiemiljö och provsituation samt lämpliga kompensatoriska hjälpmedel.

Anna Rollgard
Fordon- och transportprogrammet, IMYRK Fordon och IMYRK Naturbruk
018- 727 96 51 
anna.rollgard@skola.uppsala.se

Anneli Kvick
Naturbruksprogrammet
anneli.kvick@skola.uppsala.se

Ann-Charlotte Söderqvist
IMYRK Bygg
ann-charlotte.soderqvist2@skola.uppsala.se

 

 

 

21 mars 2018