Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Programrektor

Lena Salin

programrektor för sprint

Programrektor

Mattias Landén

Programrektor för:
Hotell- och turismprogrammet HT
Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL
Introduktionsprogram IM
Gymnasial lärlingsutbildning LG

Specialpedagogiskt stöd – Stugan

Stugan har öppet alla dagar för dig som vill jobba i lugn och ro. Här finns alltid en specialpedagog som hjälper dig. Du kan få stöd med att förbättra dina studier.

Elever i behov av särskilt stöd kan få stöttning av specialpedagogerna på olika sätt; genom direkt undervisning individuellt eller i mindre grupp, hjälp med planering och strukturering av studierna, genom att erbjudas en anpassad studiemiljö och provsituation samt lämpliga kompensatoriska hjälpmedel.

Öppettider för Stugan

Öppettiderna i stugan finns anslagna vid dörren. Generellt är stugan öppet alla dagar utom onsdag förmiddag.

Lärare matematik

Mathias Gustafsson Lafitte

Specialpedagog / Stöd i stugan

Maria Larspers

Skolsköterska

Sabrina Österman Pauksens

HT, RL, IMKOK, IMHT, Lärling och SPRINT

Skolsköterska ansvarar för den medicinska kompetensen på skolan. Alla elever som börjar gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska. 
Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov. På SPRINT genomförs vaccinationer av skolsköterskan. Via skolsköterskan kan elev boka tid med skolläkare.

Studie- och yrkesvägledare SYV

Madeleine Engström

 

Ansvarig för: Hotell- och turism (HT), Restaurang- och livsmedel (RL), Lärlingsutbildningen (LG) och yrkesintroduktion (IM)

Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Studie- och yrkesvägledare SYV

Sabina Bergström

Ansvarig för IMS (språkintroduktion)

Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Kurator

Ghazale Barjasteh Delforooz

HT, RL, EL, IMKOK, IMHT, Lärling och SPRINT
Skolkurator ansvarar för att hjälpa elever i psykosociala frågor och arbetar i första hand förebyggande. Skolkurator samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor runt eleven.

Skolpsykolog

Ivonne Brunåker Stevens

Skolpsykologen erbjuder elever samtalskontakt och kan efter bedömning vidareremittera elever till andra instanser. Vidare så kan skolpsykologen erbjuda handledning och konsultation till pedagogisk personal, vissa fortbildningsinsatser samt vara behjälplig vid utredningar.
Psykolog finns också för gymnasieungdomar att tillgå på Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången.

Tid kan bokas via skolskolsköterska eller kurator, men elev eller vårdnadshavare kan också själva ta kontakt med mottagningen.

Elevhälsosamordnare

Arvid Jägersson

Elevhälsosamordnaren har det övergripande ansvaret för hanteringen av elevers närvaro/frånvaro och elevers rätt till studiemedel från CSN. Samordnare ansvarar också för rutiner och styrdokument knutna till elevhälsans arbete.

Uppdaterad: