Elevhälsa

Elevhälsoteamen på Uppsala yrkesgymnasium ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, på så vis ska elevhälsan stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Varje elevhälsoteam på Uppsala yrkesgymnasium består av kurator, skolsköterska, specialpedagog/speciallärare och Studie- och yrkesvägledare (SYV). Ytterst ansvarig är rektor, men det dagliga arbetet är delegerat till, och leds av, programrektor.
På Uppsala yrkesgymnasium finns också samordnare för elevhälsoarbetet som ansvarar för rutiner och hantering av elevers frånvaro.
Från och med höstterminen 2018 finns också en psykolog på Uppsala yrkesgymnasium.
Läs gärna mer om elevhälsoarbetet i vår elevhälsoplan (PDF, 4 MB)

Här kan du läsa vår handlingsplan mot hot och våld, plan mot diskriminering och kränkande behandling samt runtiner för frånvaro.

Kontakt Jälla

Kontakt Ekeby

21 mars 2018